Od 2012 roku w ramach Festiwalu odbywa się konkurs PRO Warmia i Mazury na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego. Główną ideą konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych oraz upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur.

Mamy poczucie, że prezentując najlepsze projekty marketingowe, realizowane na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur wpływamy na poprawę wizerunku naszego regionu.

Główną ideą przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działań marketingowych na rzecz wzrostu atrakcyjności oraz poprawy wizerunku województwa warmińsko-mazurskiego.

Ważne jest również upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej prowadzonej przez samorządy regionu, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego tych miejsc oraz popularyzacja partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i mediami.

Konkurs kierowany jest przede wszystkim do samorządów lokalnych (gmin i powiatów) z województwa warmińsko-mazurskiego, mogą w nim wziąć udział także instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry.

Projekty promocyjne zgłaszane do konkursu mogą być projektami realizowanymi w partnerstwie np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mediami i in.