Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

Koszt noclegów pokrywają Uczestnicy.

Prosimy o indywidualne dokonywanie rezerwacji miejsca noclegowego w wybranym przez siebie obiekcie.

Dane uczestnika

Reprezentowana instytucja

Informacje dodatkowe

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji i uczestnictwa w 11 Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych w celu rejestracji i uczestnictwa w ww. wydarzeniu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć poprzez przesłanie informacji na adres mailowy wydarzenia: festiwalpromocji@warmia.mazury.pl. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a, iż 11 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur (dalej „Festiwal”) może być lub/i będzie rejestrowany, zaś udział w Festiwalu wiąże się z możliwością wykorzystania wizerunku osób w nim uczestniczących. Rejestrując się do udziału w Festiwalu, wyrażam nieodpłatnie zgodę na to, aby mój wizerunek, głos i/lub moja wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem, jeśli Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie uzna to za stosowne) w całości, ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów, zostały utrwalone i wykorzystane przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie w dowolnych przekazach audiowizualnych i/lub wizualnych związanych z Festiwalem, w dowolnej formie i na dowolnym nośniku (m.in. fotografie, program telewizyjny, audycje, przekazy multimedialne, przekazy internetowe), jak również wykorzystane w przygotowywanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie materiałach promocyjnych lub informacyjnych związanych z Festiwalem. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego utrwalonego we wskazanej powyżej formie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej, w tym w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką i na dowolnym nośniku oraz publicznego wyświetlania, odtwarzania, rozpowszechniania lub udostępniania wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi.

Jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych) w stosunku do Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu wykorzystania mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w sposób zgodny z powyższymi zapisami i na w/w warunkach oraz polach eksploatacji oraz zwalniam Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie z odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobie i w mieniu wynikłe z wskazanych powyższych działań związanych z wykorzystaniem mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi na warunkach określonych powyższymi zapisami.

Podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zostały wskazane w klauzuli informacyjnej zawartej poniżej. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku będzie odbywało się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi, pozyskanych i utrwalonych w związku z moim uczestnictwem w Festiwalu, w celu rejestracji i uczestnictwa w 11 Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur oraz realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z Festiwalem przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa, ul. Emilii Plater 1,10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
3. Dane osobowe uczestnika wydarzenia przetwarzane będą w celu rejestracji i uczestnictwa w 11 Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur oraz realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z Festiwalem. Dane uczestnika wydarzenia będą przetwarzane na podstawie jego zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest organizacja 11 Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów do wglądu w dokumentację lub kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.
5. Dane osobowe uczestnika wydarzenia zostały powierzone Premium Outdoor Sp. z o. o., ul. S. Lema 24/4, 20-446 Lublin w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników do udziału w 11 Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur i w zakresie niezbędnym do jej realizacji.
6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy (dla kategorii A jest to przechowywanie wieczyste tj. przechowuje się w archiwum zakładowym przez 25 lat, a następnie przekazuje się ją do właściwego archiwum państwowego. Po przejęciu przez archiwum państwowe dokumentacja jest opracowywana). W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3.

Submitting...